8:00-17:00 T2-T6, 8:00-12:00 T7

Nồi cơm điện, nồi cơm điện cao tần